THƯ MỤC ĐỊA CHÍ GIA LAI
Mô tả Số lần tải Tải về
TM Địa chí GL T.3 133
TM Địa chí GL T.1 171
TM Địa chí GL T.2 101
Ý kiến - Góp ý
      

Tra cứu từ điển
 
Liên kết website
Giới thiệu sách online
Văn bản pháp quy
Nhạc phố núi
Ảnh Tây Nguyên
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,822,338
Hôm nay: 111
Đang xem: 25
QUYỂT ĐỊNH Về việc quy định phí Thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (23/01/2014)

ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
   TỈNH GIA LAI                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 32 /2013/QĐ- UBND                           Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYỂT ĐỊNH
Về việc quy định phí Thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí, Lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐ ngày 11/12/2003 của Hội đông nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004;         
Xét đề nghị của Trưởng Bộ phận thường trực triển khai pháp lệnh phí và lệ phí tại Tờ trình số 3018/TTr-BPTT ngày 09/10/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phí Thư viện là khoản thu nhằm bù đắp các chi phí cần thiết cho hoạt động của thư viện khi cung cấp các dịch vụ phục vụ bạn đọc vốn tài liệu của thư viện. Mức thu cụ thể như sau:
1/ Phí thẻ đọc tài liệu:
- Tại Thư viện tỉnh:
+ Bạn đọc là người lớn: 20.000 đồng/thẻ/năm.
+ Bạn đọc là thiếu nhi (dưới 16 tuổi): 10.000 đồng/thẻ/năm.
- Tại thư viện cấp huyện:
+ Bạn đọc là người lớn: 10.000 đồng/thẻ/năm.
+ Bạn đọc là thiếu nhi (dưới 16 tuổi): 5.000 đồng/thẻ/năm.
2/ Phí thẻ đọc, mượn tài liệu tại thư viện trường học, xã, phường, thị trấn:
+ Bạn đọc là người lớn: 6.000 đồng/thẻ/năm.
+ Bạn đọc là thiếu nhi (dưới 16 tuổi): 3.000 đồng/thẻ/năm.
3/ Không thu phí Thư viện đối với các xã vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 170/2003/QĐ của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/8/2003 về chính sách ưu đãi trong hưởng thụ văn hoá.
4/ Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác bằng 02 lần mức phí thẻ đọc tài liệu
5/ Đối với các hoạt động dịch vụ khác như: dịch thuật, sao chụp tài liệu, khai thác sử dụng mạng thông tin thẻ thư viện trong nước và quốc tế, lập danh mục tài liệu theo chuyên đề, cung cấp các sản phẩm thông tin đã được xử lý theo yêu cầu bạn đọc, vận chuyển tài liệu cho bạn đọc trực tiếp hoặc qua bưu điện... là giá dịch vụ, thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa thư viện và bạn đọc có nhu cầu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cá nhân có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu của thư viện.
Điều 3. Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí:
Tiền thu phí được để lại cho đơn vị thu phí là 100% để trang trải chi phí cho việc thu phí.
Điều 4.
1/ Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 16/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về phí thư viện.
2/ Các nội dung khác liên quan đến việc tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.
Điều 5. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Sở Văn hoá thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Thư viện tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 
                                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                                         CHỦ TỊCH                            
 
Nơi nhận:                                                                                             (đã ký)
- Như điều 5
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (báo cáo);                                  Phạm Thế Dũng
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH, KTTH, Website.                                                              

 

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thành tích khen thưởng
Sách mới Bổ sung
Chọn trang
1. Hãy là chính mình! / 2022 Chi tiết
2. Hãy ôm con nào! / 2022 Chi tiết
3. Hãy bắt tớ nếu có thể! / 2022 Chi tiết
4. Người mẹ tuyệt vời nhất / 2022 Chi tiết
5. Hãy làm con cười! / 2022 Chi tiết
Tài liệu số hoá mới
Chọn trang
1. Lời thề giữ rừng / Quế Mai .-  Chi tiết
2. Lễ hội hoa dã quỳ 2022: Dải lụa vàng óng ả phủ khắp núi lửa Chư Đăng Ya / Phù Sa .-  Chi tiết
3. Kon Ka Kinh: Vững vàng tới tương lai / Minh Phương .-  Chi tiết
4. Gò Đá - Rộc Tưng di sản văn hóa cổ xưa của nhân loại / Huỳnh Bá Tính .-  Chi tiết
5. Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020 / Hoàng Thùy Dương .-  Chi tiết
Tài liệu của Thư viện
1. Sách lẻ: 77956 
2. Bài trích: 16749 
3. Sách tập: 9325 
4. Sách bộ: 2297 
5. Ấn phẩm định kỳ: 1176 
6. Đĩa CD-ROM: 832 
SÁCH HUYỆN
Tặng sách cho Việt Kiều ở Lào & CPC
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.