Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Lê Hữu Nghĩa: chủ biên, Phạm Văn Đức, Nguyễn Tài Đông: Biên soạn. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 519tr. ; 24cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
150000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Lê Hữu Nghĩa: chủ biên, Phạm Văn Đức, Nguyễn Tài Đông: Biên soạn
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022
Mô tả vật lý
519tr. ; 24cm.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Hội Triết học
Tóm tắt / chú giải
Phân tích những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: quan điểm của Đảng trong giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay; lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và định hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam; nhận thức về các mối quan hệ lớn đã được Đảng xác định từ trước... và định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Đọc. DV.040425
Kho Đọc
()
DV.040425Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hãy là chính mình! / 2022 Chi tiết
2. Hãy ôm con nào! / 2022 Chi tiết
3. Hãy bắt tớ nếu có thể! / 2022 Chi tiết
4. Người mẹ tuyệt vời nhất / 2022 Chi tiết
5. Hãy làm con cười! / 2022 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.