Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 1030tr. ; 27cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
250000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022
Mô tả vật lý
1030tr. ; 27cm.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Công an. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội.
Tóm tắt / chú giải
Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo cảu Đảng, nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ quốc gia trong tình hình mới, phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới....
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Đọc. DL.003769
Kho Đọc
()
DL.003769Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây / Gã,Lê .- 2022 Chi tiết
2. Chuyện xưa tôi nhớ người cũ đã quên / Lam,Lê .- 2022 Chi tiết
3. Mi mục như họa / Công Tử Hoan Hỉ,Tử Lam .- 2022 Chi tiết
4. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Lê Hữu Nghĩa,Pham,j Văn đức,Nguyễn Tài Đông .- 2022 Chi tiết
5. Niền tin xã hội - Lý luận và thực tiễn / Đoàn Triệu Long .- 2022 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.