THƯ MỤC ĐỊA CHÍ GIA LAI
Mô tả Số lần tải Tải về
TM Địa chí GL T.3 133
TM Địa chí GL T.1 171
TM Địa chí GL T.2 101
Ý kiến - Góp ý
      

Tra cứu từ điển
 
Liên kết website
Giới thiệu sách online
Văn bản pháp quy
Nhạc phố núi
Ảnh Tây Nguyên
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,822,287
Hôm nay: 60
Đang xem: 17
Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước (Điều 51) (30/07/2021)

 

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chtiết thhành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Điều 2. Thu ngân sách nhà nước

Điều 3. Chi ngân sách nhà nước         

Điều 4. Bội chi ngân sách nhà nước   

Điều 5. Chi trả nợ gốc các khoản vay

Điều 6. Hệ thống ngân sách nhà nước và quan hệ giữa các cấp ngân sách     

Điều 7. Dự phòng ngân sách nhà nước

Điều 8. Quỹ dự trữ tài chính

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Điều 10. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp           

Điều 11. Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Điều 12. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP

Điều 13. Nguồn thu của ngân sách trung ương

Điều 14. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương

Điều 15. Nguồn thu của ngân sách địa phương

Điều 16. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương      

Điều 17. Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương

Điều 18. Nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới        

Điều 19. Số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới

Điều 20. Thẩm quyền của Bộ Tài chính ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách áp dụng chung cho cả nước   

Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách       

 

Chương III

LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 22. Thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp, quyết định và giao dự toán ngân sách nhà nước

Điều 23. Lập dự toán ngân sách tại các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ      

Điều 24. Lập dự toán ngân sách nhà nước tại các cơ quan thu ngân sách

Điều 25. Lập dự toán ngân sách địa phương

Điều 26. Lập dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương         

Điều 27. Lập lại dự toán ngân sách nhà nước 

Điều 28. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách           

Điều 29. Quyết định, giao dự toán ngân sách nhà nước          

Điều 30. Mẫu biểu lập dự toán ngân sách nhà nước    

 

Chương IV

CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 31. Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán    

Điều 32. Tổ chức thu ngân sách nhà nước

Điều 33. Quản lý, hạch toán vay của ngân sách nhà nước

Điều 34. Tổ chức chi ngân sách nhà nước      

Điều 35. Quản lý, hạch toán, chi trả nợ vay của ngân sách nhà nước              

Điều 36. Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước       

Điều 37. Nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện và thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán năm sau

Điều 38. Quản lý, sử dụng ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách

Điều 40. Mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng   

Điều 41. Báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước

 

Chương V

KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 42. Khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm      

Điều 43. Chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau

Điều 44. Yêu cầu, trình tự báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Điều 45. Mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước    

 

Chương VI

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 46. Đối tượng và phạm vi thực hiện công khai ngân sách

Điều 47. Nội dung công khai ngân sách nhà nước

Điều 48. Nội dung công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước      

Điều 49. Thời điểm công khai ngân sách

Điều 50. Công khai kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Điều 51. Hình thức, chỉ tiêu và mẫu biểu công khai ngân sách

1. Việc công khai ngân sách nhà nước được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên cổng thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị có cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

2. Bộ Tài chính quy định cụ thể về chỉ tiêu, mẫu biểu và hình thức công khai ngân sách đối với các đối tượng thực hiện công khai ngân sách.

Điều 52. Giám sát ngân sách của cộng đồng

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 53. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 54. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

2. Bãi bỏ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.

Điều 55. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán nhà nước;
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
Lưu: VT, KTTH (3).

 

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thành tích khen thưởng
Sách mới Bổ sung
Chọn trang
1. Hãy ôm con nào! / 2022 Chi tiết
2. Hãy bắt tớ nếu có thể! / 2022 Chi tiết
3. Người mẹ tuyệt vời nhất / 2022 Chi tiết
4. Hãy làm con cười! / 2022 Chi tiết
5. Túi khôn nho nhỏ của nhân loại về cuộc sống / Phạm Ngọc Thắm .- 2021 Chi tiết
Tài liệu số hoá mới
Chọn trang
1. Lời thề giữ rừng / Quế Mai .-  Chi tiết
2. Lễ hội hoa dã quỳ 2022: Dải lụa vàng óng ả phủ khắp núi lửa Chư Đăng Ya / Phù Sa .-  Chi tiết
3. Kon Ka Kinh: Vững vàng tới tương lai / Minh Phương .-  Chi tiết
4. Gò Đá - Rộc Tưng di sản văn hóa cổ xưa của nhân loại / Huỳnh Bá Tính .-  Chi tiết
5. Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020 / Hoàng Thùy Dương .-  Chi tiết
Tài liệu của Thư viện
1. Sách lẻ: 77956 
2. Bài trích: 16749 
3. Sách tập: 9325 
4. Sách bộ: 2297 
5. Ấn phẩm định kỳ: 1176 
6. Đĩa CD-ROM: 832 
SÁCH HUYỆN
Tặng sách cho Việt Kiều ở Lào & CPC
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.